Friday, May 03, 2013

剪紙王CoCo 剪出禍....

母親節就到,
HLC 好乖乖, 施展佢無限創意
比 surprise 媽咪

今朝一早就神神秘秘, "呢" 埋畫畫比我

畫左成朝,  Lunch time 我返黎接佢出去CWB shop opening 時

我就叫佢換衫, 換完衫出黎.....
大!件!事!


CoCo 呢個剪紙王 ( 佢真係剪野好叻, 日日都剪好多紙, 兩歲半已經好識control 較剪....)

佢竟然剪爛左家姐姐畫比我張卡!!!

家姐姐超激動, 失控大喊.... 好慘, 我祇能做係攬實佢安慰佢
同埋同佢一齊貼返,仲話貼落張紅色紙度再靚D

家姐姐一路喊一路貼

而CoCo 見到家姐姐咁傷心佢都好驚
不停同佢講 : sorry, sorry 家姐......

CoCo 仲比 Dadii 罰到喊
( 我地罰佢係因為發現佢係知道張卡係家姐畫, 因為家姐係佢面前畫左成朝)

好彩家姐黐好張卡後都好大方, 原諒CoCo : 無事喇, 家姐唔嬲你, 你唔好喊啦~~~

家姐你真係好sweet!!!
Mamii 好感動 :)

我仲影底D 相比返CoCo 睇, 叫佢以後要問左家姐先可以攞家姐D 野,
佢仲答我 : 知道

希望你真係知道啦!

Like our Fans Page :)No comments: