Tuesday, July 08, 2014

2014 年7 月號 Baby-Mo interview

5 月個時幫 Baby-Mo 做左個專訪
好鐘意好鐘意既一篇!
好幸運係一個充滿愛既家庭長大
呢個就係 Cotton Candy Kids 想帶比大家, 幸福甜密既感覺 :)


No comments: