Sunday, May 29, 2005

山丁頁B耳又豕..kakakaaa / 2005年05月29日(日)

近排我又喜歡玩拆字...................雖然白痴,但係用D名拆字................好攪笑的
今日山丁頁B耳又豕..........好多人呀,雖然天氣凍,不過氣紛好好呀....................最令我驚喜,就係最後由放 B变成了放狗..kakakakaaaaaaa...............謝謝Bean Bean 同Fibo 送比小狗的玩具同骨頭.........................我要毒晒你地倍我玩NDS..kakakakaka

下個月再去B耳又豕

No comments: