Tuesday, February 22, 2005

凍(入骨o個隻) / 2005年02月22日(火)

每星期返兩日大陸己變成了我的生活,其實我唔覺得辛苦,不過....天氣太凍,大陸比香港再凍幾度呢......連車上我都放左毛毯....佢地笑我好似一個婆婆........好彩我生活o亞洲區......如果唔係,我哩個婆婆就惨惨喇

今日suki同媽咪都返左黎,計一計,suki仲有8日就返澳洲了,自從大浪災難後,我有些想法都改變了...我不想suki走,我覺得一家人一齊比任何事重要,每日打電話比媽咪,每星期要見全家人最好兩次...............我發覺我原來好需要佢地

今晚suki 同我地兩個一間房,因為張被太凍,我地玩左一個係被斗度大叫同手腳同時大動作遊戲......超累、超白痴、不過超暖

No comments: