Monday, July 09, 2007

戴假髮的baby

Heilam o係一大班baby 群中,都會成為焦點,並唔係因為佢有咩特別之處,原因佢有一把好似Monchichi o既頭髮,通常D人第一次見到佢(甚至o係lift 度D 陌生人)都忍唔住 第一句: waa......BB 好多頭髮呀~~~第二句: 好得意呀~~(都唔知係咪真係覺得好得意) 有時就係甘,自己就緊係覺得自己個囡Q到爆啦,但係人地講就會覺得都唔知真定假

上個月o係屋企同Heilam影o既 Monchichi 着吊帶, anuty iris 送o既 sexy 吊帶裝,係有時會着到露 9 G ga.......

今個月呢,頭髮長左好多呢.不過就竪起晒,見到佢D頭髮都覺得熱

: daddy~~~媽咪襯你唔o係屋企迫我行石春路呀.................!!!!!!!!

No comments: